top of page

Delicia Dagua,  Tsumi Warmi

 

Chara wawa asha ñuka anzilusha puriusha aysausha, chi chasna aysashkani mutata.  Aysashkani chunda shimita chimanda aysashkani shu tanla, chimanda ruyak mutawata.   Aysashkay,  chuskuta aysashka washay, y chi anzhiluta kuti shitashkayga ña pay runa shina aysasha apak ara.  Chi apakpi, chasna apasha pay kaspi lijachipiga ñukaga chita, chita...    Ña yaykusha ñuka shunguy chi anzilu kiruwata lluspichisha nisha raushkay ñuka malda sintirisha rikuk arani chaupima.  Chaupi kuchama rikukpi chi, chi warmi ashkanga chi, chi tsumi warmi, kaiwan pakta pay shayan ña.   Kasna ña warmi ara pero ña akchayuk, kayta pititishkay runa shina, runa kwinta rikurisha.  Chibi manzharisha randi.....   

 

Swanson: Amarun? 

 

Delicia Dagua:  Amarun!   Randi ñuka manzharisha ña.  Ñuka anziluwata chi sakisha urkuta kallapakani mana yakuy urmarani ñuka, mana ña.  Mana urmarani.

 

Imasna watara charinkangui?

 

Ñuka chibi charishka ashkani casi unos once años charishka ashkani ñuka, once año charishka ashkani.  Chara wawa, chasna ashkay chasna rikusha ñuka kallpakarani.  Kallpasha manzharisha ñuka wasiy risha tiauk arani, mana apakrirani ñuka pescadota, ñuka aysashkata.  Chi aychawara mana apayrirani, mana apayrisha shamushkay. 

Chasnay, ñuka mama shamukpi, chagramanda payna paktamunaupi nirani, "Chibi chasna aysasha sakini mamita.  Chita manzharisha mana apajrini, imacha shuk warmi shayaura," nirani, "yakuy".  Chasna, chasna shayaura nisha ñuka rimashkay ñuka mama, maybi chi raygumi illashkagunay yaya illaj shina.  Yaya mana anzhiluupiu shina kanguna chasna rasha puringuichi kaybiga atun kucharukutaga.  Manacha rinkungui amarunzha ara, tsumicha ara nisha rimaunara.  Chi warmi ruku warmi kuynta, malta warmi kuynta.  Warmi, ruku mara, ruku ashata ña kamashka warmiruku ara pues chi kasna chaupi yakuy.  Como kay mesay shayau shina rikurira kayta away, yaku away, yaku buyllaruku.  Kay llushti pichu.  Lluchu, lluchu kay aychama, cuerpoma lluchu ara pero ña runa warmi persona shina rikurij chi warmi.  Imasna wata shina.  Pay, pay masna watayuj ara chi amarun mana yachani chitas yangas.  Pero malta kuynta o ruku.  Malta ña, malta, ruku warmi pay rikurira.  Como de treinta años  Chasna ashkanga porque ruku warmi ñabi rikurira kasna chaupi yakuyga.  Ñuka kasna mayanmanda rikusha, chaupi yakuyga kasnallata kay imasnata aun.  Chi kuyntallata kasna piñas, piñas sapigama paktaj kucha kay kuyntallatagara.  Chibi chasna rikushkani.  Pay akcha shina.  Kayta pitirishkara, kayta pitirishkara pero akcha yakumanda llugshipiga kasna aura kasna.  Kasna ukushka ara akchaga pero chasnallata mana runa warmi wira pay.  Kallparani manzharisha mana runa mana tianaura ni piwas, kunan chi muriti kuchay.  Muriti niganaun chi puestoy chibi ñuka chasna rikurani chimanda washa tuta ñuka puñushkay.  Pay muskuchira cantasha, chasna cantasha ñuka kanda apangaraurani nira.  Kanda apasha niushkay kan musiarirangui nira, musiarisha kan kallparangui nira.  Kan kallpajpi ñuka llakirisha sakirirani nira, chi pero pay.  

 

Paywa churi raigu?

 

Paywa churi raygu, pay yuyarishka chasna, churiyuj ashka chi amarun warmi, tsumi warmi.

 

Chibi chasna muskusha chi pay cantota cantara ña chasna completota cantajpi ñuka chi raygu cantota.

 

Pay cantaka?

 

Muskuybi?

 

Muskuybi cantara chiga chi warmi ña runa warmi shina ara pero ñuka pay tsumi warmi mani nira pay.  Atun kuchata maskasha ñuka shamuj mani nira sapi manda warmi.

 

Kay marañon sapimanda

Sapimanda shamun warmi maraniya.

Atun kuchaunai sirisha shamunimara iyari

ñukatami aranima.

 

Mana runa warmi charaniya

paygunalla kati kati purijllawa.

 

Mana runa warmi charaniya

Ñukatami araniya.

 

Tsumi warmi maranillalla ri

//Atun kucha siquiy sirij warmi maraniya//

 

Awa piñas awabiga 

awa piñas pambay sirij warmi maraniya.

 

Doce indi tukushkaybi sirij warmi maraniya 

marañonlla sapimanda sikamujlla warmi maranilla.

 

Mana kaymandalla warmichuya

Runa warmi mara aranichuyari.

 

Ñukagaya ñukagaya ri

tsumi warmi mara niyariga.

 

Ñukatalla pitallari manjhachiwangallari

atun kuchagunay runa manjhapi.

 

Ñuka muñashka wawataga apashalla rina munaj warmi maraniya.

 

Chasna yuyarishallari 

payna alli kuyrashalla wawataya.

 

Charinungami charinaungamiya

payna alli kuyrashaya charinunga.

 

Ñuka shu wawata 

///warmi wawatami munaniya///

 

Ñuka shujlla churitaga 

alli runatami chariniya.

 

Ñuka churimi anyari 

shu musu runa payga shayaunmiya.

 

Ñuka munashkalla warmi wawa 

tayaj apashami ñuka kusha yari.

Chita kusha ñuka shungayasha 
chita kusha ñuka shunguyashamiya.

Dino mana alli shungu sakirisha 
chi wawata ya mana apasha ya.

Chi warmi wawa wañungami iyarilla
ñuka yuyarishkalla wawalla wañungami.

I will give her to him when she grows

I will give her to him when she grows up

If she were not so good hearted I would leave her

bottom of page