top of page

Pedro Andi,  Wanduk Asnay

 

Kayga sachamanda yura an shinaklleira wanduk an ña.  Sacha, sachay iñak ña.  Mana runa wasi  punguy chariushka. Sachay iñak.  Karu sachay, atun mana piwas purina sachay, atun mana runauna paktana puestuy, pay shayashaga kayga paskarishka asnaj shayak, paskarishka.  Chimanda kayma apamusha tarpukpimari, kay sisaga runauna rikujpi mana paskarin nin pay, ña amuyuk asha ña

Tutayaushkay ichaymaga ña pay randi ña paskarin kallarin nin.

Paywa ambira shitan nin pakllama ña.  Chi warmimi nin kay wandukta charik, warmimi nin.

 Shina asha ambillawa armashka asha.  Chi ambira paywa umamanda paskachishkawa paskarin nin chi, ambira asnak tukun nin.  Kayga paynakga, paywa mashtiy rikukpi  umami nin, payba akcha kay, akcha kay.  (Aaa. Rikuchingui.)  Paywa akchami nin.

Chimari ña tutayangak kallarikpi uma, paywa akcha kasna paskarin nin sann.

Chimandami paywa akcha ukumandami kay llukshinmi nin kay asnay.

Chitami ñukanchi ñabiy rikujpiga yanga sisalla rikurin nin ña.

Paywa akcha?  Paywa akcha kayga.

Y chimanda llukshin paywa asnay?

Ari paywa asnay llukshin nin chi pay paskarijpi, pay pajllama llukshisha. Mmm

Suni akchayuj warmimi nin kayta charij.Ambillawa armashka ña.  Tukuy sachamanda ambigunawa armashkami nin pay.  Shina asha kay chishira gustu asnak llukshin kay.

Pay llukshipi?

Pay llukshin ña, pay ña tutayakpi ña purisha nisha ña.

 Pay mana llukshikpi?

Chi mana paskarin nin, pay uma mana paskarikpi. Kay taparian riki.

Kay paskarinami kay sisaguna, paskarinami kay.

Chiga shina paywa umara paskakpimi kay sisas paskarin nin chi ambi llukshingak, asnay.

Pay uma paskarijpi?

Uma paskarikpi.

Paywa charin, shu amura charin nin pay, chiga paywa amura chi, shinallara pay.

Chi shu tunu asnayra charin ña.  Shina asha kayguna, payta nikpi ñallas chusku tunu wandukguna tianaun payguna.

Chasna asha kasna mayanllaymi tarpukpi payna pura ña kamanununmi nin.

Pita mas ambira? Ñuka asnayra masta charin nisha wanduk puras kamananunmi nin.

Pita mas ñuka yallira asnanga? Kanzhu yallira asnangui, ñukachu yallira asnani?

Shinakpi kayga masga kaymi yalli asnakta charin nin, mas ichilla.

 Ari pay.  Kay shuk randi asnashallara pasanlla shu ratu asnaklla pasan.

 Kay randi ña, tuta karan shu, ishki horaymi payga asnay llukshin ña.  Pay duiñu puringak rin karuma rikpi.

 Kaybi ña mana asnayra sakin nin ña.  Chi washa kuti shamun nin diuñu sapimallara.

 Kuti paktamun nin, paywa wasimin nin kay yura sapiga.

Pay llukshina horas shina asnan.

Pay llukshina uraspi ña wayra shamukpi kay akchaguna sann tukunmi nin ña.

Chibi puringak kallarin nin, shina rakjpi kay paskarisha shina asnan nin.

 Paywa akcha unkumanda ambira shitasha rin nin ña, shina, shina.

 Ñuka rukuyaya ña ruku maj aka, ñuka mamawa paywa layaya.

Chi Lucas Shiguango nishka shina kwintaka ñukara, ñuka chimanda apumakani.

Shinakpi shu sisa, sacha sisauna o wanduk shina anun. Chi shu wanduk paywa amu purikpi.

Ari paywa amu shinallara llukshin nin ña.

Shina paywa asnay shamun.

Paywa asnay llukshin nin chi. Tukuy chiguna paywakga umamandamu llukshin nin. Umamanda.

Umamandami asnayra shitanun nin, paywa akchaukumanda.

Chiga wandukpasga, rikuychi kay pallka pundamanda shuk mashti shayarin ña,  shuk campana shina.

Chi raygu paywak umami nin chi, shina, shinamandami llukshin nin asnayguna.

Shina mashka.

bottom of page