top of page

Bélgica Dagua, Supay Ñavi Muyu Yura

 

Kay mashti muyu, aya ñavi lulun ruya niganaun kay ruyawata riki.  Kay muyuga upina man.  Kay muyutaga upina kay yana.  Chi kay mashti aya ñavi muyu riki yana aujta paywa muyu.  Chi raygu ñukanchi ñavi lulun shina yana, kay ruyaga ñaupaga runa aj aska.  Chiga pay runa ashkay chiga shu warmita yapachi killachij ashka chagray allimaushkay.  Chiga ñukaga mana kandaga munanichu nij ashka chi warmi, mana munashaga payga chagraybi.

Chi runa ashka unculuwas warmi, chi imatunus mana munashka ña pay masna killachijpiwas.

Chiga nijpiga mana ñukami munani nishashi rimaj ashka,

Chiga,  "Ay ñukata mana killachiwaychu" nisha. "Basta kanda rimani." nisha.

Kay cuchillu, kasna cuchillu shina rikurij inayuta pay pundayachishkata. Cuchillo shina mashtishkawa ñaviybiga takashka chiga ñavi lulunga tashi llukshishka

Llugshijga putun shi urmashka, urmajpi chi runaga ña ruya tukushka, ruya tukushka.

 Chiga rikujpi ayaulla nishashi nishka, chiga rikujpiga ña munay, munay kasna ichillawa ruyawasha tukushka.

Kanllatami ñuka puriujpiga upiwangui ñuka.  Ñukata mana munaka nishkay.

Nishkasha "Kan mana gustashawas ñukata upiwanguimi," nishashi nira.

"Kamba chagra chindayllata sakiringarauni," nij asha kay ruyaga rimaj aj ashka pay.

Supay ñavi muyu ruya nij aganaun, kay muyuta upina man.

Shinajpi chi runashi kay yura tukun.

Ah a.  Runamanda tukushka.

bottom of page