top of page

Pourouma minor    Familia: Cecropiaceae            Wao Tededo:  Ñanebe, Deyeyowebe

Pouroma ovata (2).jpg
bottom of page