top of page

Eulodia Dagua, “Sacha Supay Ala Shu Wawara Karan.”

 

Shuk wawaga wasiy tiaj ashka.  Chiga wasiy tiajpiga, mamaga wasiy sakisha rij ashka shu wawata.  Chiga sakishka rishka.  Chi wawaga mamaga chishiy shamusha yanusha rikuchijpi mana munashka.  "Ñukataga mana mama. Apamamami karawaj shamun ala maytuta," nishashka.  Ña karan sakishkayshi,  "Mama ñukataga apamamami karawaj shamun ala maytuta," nij ashka.  Chiga chi wawaga mana munaj aj ashkay.  Chiga mana munajpiga imawatan kay wawaga.  Karan ñuka sakishkaywi kasna nin ala mikunchi apamamawan nij ashkay.  Chasna nipiga imawata kay wawaga kasna rimawan nisha nij ashka payga.  Chasna nishaga shu punzha chagrama riuka.   Sachamanda mitukusha rikusha tiashkay imashi shamunga nisha pay mamaga.  Pay yaya puringak rij ashka.  Chiga puringak rishkayga payga,  "Chagrama riuni ñisha wasiy tiawngui nisha sakika chasna mikusha rikuushka.  Chiga chasnayga rikujpiga, shuk runaga allapallalla runawa shara, chiga ima shijshi aspirij runa shara.

Pero ña washama, kayma, ña tukuyma aspira!  Aspirisha chi maytuwawata apamura.  Maytuwata apamushaga chi wawata karashka.  Chi wawata karasha, pay karasha niushkaybi paskasha, pay churasha kasna pulluy pay tiachishkayga, chi wawaga chi maytuwa away tiarisha raushkayga mamaga llin shamushka.  Chiga payta alli rikuka shijshita aspirij shina pingarijshina.  Shijshita aspirij shina pingarijshina washama, washama, washama rijka yura washayshi rira.  Chi washay rika chimanda illara.  Shina.  Chiga chasna chiga chi maytuta payga karajpiga wawaga chasna nij ashka apamamami maytuta karawan nij ashka.  Chiwaraygumi kaytaga shacha supay ala niganaun.  Pay kara shina chiga.  Pay kara shina?  A Aw. Chi puka, puka, puka.  Eso!  Puka puka.  Payga ña shijshij aj ashkay chasna shijshij.  A aw.  Chiga chi alata chi wawataga pay karaj shamuj aj ashkay.  Payga ña aspiriu aj ashka ya ña.  Chiga kayta wawata karajpiga chi wawa chasnallata aspirij tukuj ashka ya.

bottom of page