top of page

Pourouma cecropiifolia

Family: Urticaceae

Pourouma	cecropiifolia
Pourouma	cecropiifolia

Pourouma	cecropiifolia
Pourouma	cecropiifolia
Pourouma	cecropiifolia

bottom of page